Më poshtë është një përkthim i përafërt i kushteve tona të shërbimit anglisht dhe politikës angleze të privatësisë për aspektet juridike që të dyja zbatohen vetëm në anglisht

Word.to Kushtet e Shërbimit

1. Kushtet

Duke hyrë në faqen e internetit në https://word.to , ju jeni duke rënë dakord të jeni të detyruar nga këto kushte të shërbimit, të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, dhe pajtoheni që jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me çdo ligj të zbatueshëm vendor. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë nga këto kushte, ju është e ndaluar të përdorni ose të përdorni këtë faqe. Materialet e përfshira në këtë faqe në internet mbrohen nga e drejta e autorit dhe ligji i markave tregtare.

2. Përdorni licencën

 1. Jepet leja për të shkarkuar përkohësisht një kopje të materialeve (informacione ose softuer) në faqen e internetit të Word.to vetëm për shikim të përkohshëm personal, jo-komercial. Kjo është dhënia e një licence, jo transferimi i titullit dhe sipas kësaj licence ju nuk mund të:
  1. modifikoni ose kopjoni materialet;
  2. përdorni materialet për ndonjë qëllim komercial, ose për ndonjë shfaqje publike (komerciale ose jo-komerciale);
  3. përpiquni të dekompiloni ose të ktheni inxhinierin çdo softuer që përmban faqja e internetit e Word.to;
  4. hiqni të drejtat e autorit ose shënime të tjera të pronarit nga materialet; ose
  5. transferimi i materialeve personi tjetër ose 'pasqyrimi' i materialeve në ndonjë server tjetër.
 2. Kjo licencë do të përfundojë automatikisht nëse shkel ndonjë nga këto kufizime dhe mund të përfundojë nga Word.tot në çdo kohë. Pas përfundimit të shikimit tuaj të këtyre materialeve ose pas përfundimit të kësaj licence, ju duhet të shkatërroni çdo material të shkarkuar në posedimin tuaj qoftë në format elektronik apo të shtypur.

3. Përgjegjësia

 1. Materialet në faqen e internetit të Word.to sigurohen mbi bazën 'siç është'. Word.to nuk bën asnjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, dhe në këtë mënyrë heq dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë, pa kufizim, garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtisë, përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë, ose mos-cenimin e pronës intelektuale ose shkelje të tjera të të drejtave.
 2. Më tej, Word.to nuk garanton ose bën ndonjë paraqitje në lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në faqen e saj të internetit ose që lidhen ndryshe me materiale të tilla ose në ndonjë faqe të lidhur me këtë faqe.

4. Kufizimet

Në asnjë rast Word.to ose furnitorët e tij nuk do të mbajnë përgjegjësi për dëmet (përfshirë, pa kufizim, dëmet për humbjen e të dhënave ose fitimit, ose për shkak të ndërprerjes së biznesit) që vijnë nga përdorimi ose pamundësia e përdorimit të materialeve në Word.to faqe në internet, edhe nëse Word.to ose një përfaqësues i autorizuar i Word është njoftuar me gojë ose me shkrim për mundësinë e dëmtimit të tillë. Meqenëse disa juridiksione nuk lejojnë kufizime të garancive të nënkuptuara, ose kufizime të përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, këto kufizime mund të mos vlejnë për ju.

5. Saktësia e materialeve

Materialet që shfaqen në faqen e internetit të Word.to mund të përfshijnë gabime teknike, tipografike ose fotografike. Word.to nuk garanton që ndonjë nga materialet në faqen e saj të internetit të jetë i saktë, i plotë ose aktual. Word.to mund të bëjë ndryshime në materialet e përmbajtura në faqen e saj në internet në çdo kohë pa paralajmërim. Sidoqoftë Word.to nuk bën asnjë angazhim për azhurnimin e materialeve.

6. Lidhjet

Word.to nuk ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura me faqen e saj të internetit dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqe të tillë të lidhur. Përfshirja e çdo lidhje nuk nënkupton miratimin nga Word.to të faqes. Përdorimi i çdo faqe në internet të tillë të lidhur është në rrezik të përdoruesit.

7. Modifikimet

Word.to mund të rishikojë këto kushte të shërbimit për faqen e saj në internet në çdo kohë pa njoftim. Duke përdorur këtë faqe në internet ju jeni duke rënë dakord të jeni të detyruar nga versioni aktual aktual i këtyre kushteve të shërbimit.

8. Ligji qeverisës

Këto terma dhe kushte rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Connecticut dhe ju në mënyrë të pakthyeshme i nënshtroheni juridiksionit ekskluziv të gjykatave në atë Shtet ose vendndodhje.


57,217 shndërrime që nga viti 2020!