Nižšie je uvedený hrubý preklad našich anglických zmluvných podmienok a anglické pravidlá ochrany osobných údajov týkajúce sa právnych aspektov. Oboje platí iba v anglickom jazyku

Podmienky služby Word.to

1. Podmienky

Prístupom na webovú stránku https://word.to vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami, všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto podmienok, máte zakázané používať tento web alebo naň pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušným zákonom o autorských právach a ochranných známkach.

2. Použite licenciu

 1. Udeľuje sa povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovej stránke Word.to iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavenie (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach Word.to;
  4. odstrániť z materiálov akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke zápisy; alebo
  5. prenášať materiály ešte jednou osobou alebo zrkadliť materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení, a môže byť kedykoľvek ukončená prostredníctvom Word.tot. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, a to v elektronickom alebo tlačenom formáte.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

 1. Materiály na webovej stránke Word.to sa poskytujú tak, ako sú. Word.to neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené ani implicitné, a týmto sa zrieka a vyvracia všetky ďalšie záruky vrátane, okrem iného, implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.
 2. Word.to ďalej nezaručuje ani neposkytuje nijaké vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojej webovej stránke alebo s nimi inak spojených alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

V žiadnom prípade nenesie spoločnosť Word.to ani jej dodávatelia zodpovednosť za žiadne škody (vrátane, ale nielen, škôd za stratu údajov alebo zisku alebo z dôvodu prerušenia činnosti), ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na stránkach Word.to aj keď bol Word.to alebo autorizovaný zástupca Word.to informovaný ústne alebo písomne o možnosti takéhoto poškodenia. Pretože niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

5. Presnosť materiálov

Materiály objavujúce sa na webových stránkach Word.to môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Word.to nezaručuje, že niektorý z materiálov na jeho webových stránkach je presný, úplný alebo aktuálny. Word.to môže kedykoľvek bez upozornenia vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojej webovej stránke. Word.to sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

Word.to nekontroloval všetky stránky prepojené s jej webovou stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnej z týchto prepojených stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že web Word.to podporuje. Používanie akýchkoľvek takýchto prepojených webových stránok je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy

Word.to môže tieto podmienky služby pre svoju webovú stránku kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto zmluvných podmienok.

8. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi štátu Connecticut a vy sa neodvolateľne podrobujete výlučnej jurisdikcii súdov v danom štáte alebo mieste.


58,165 konverzie od roku 2020!