ქვემოთ მოცემულია ჩვენი ინგლისურენოვანი მომსახურების პირობებისა და ინგლისურის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის უხეში თარგმანი, სამართლებრივი ასპექტებისთვის, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე

Word. მომსახურების პირობებზე

1. პირობები

Https://word.to ვებგვერდზე შესვლით, თქვენ ეთანხმებით მომსახურების პირობების დაცვას, მოქმედ კანონებსა და რეგულაციებს და ეთანხმებით პასუხისმგებლობას ადგილობრივი მოქმედი კანონმდებლობის დაცვაზე. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ ტერმინს, თქვენ ეკრძალებათ ამ საიტის გამოყენება ან შესვლა. ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნის მოქმედი კანონით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

 1. გაიცემა ნებართვა Word.to- ს ვებგვერდზე მასალების (ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის) დროებითი გადმოსაწერად მხოლოდ პირადი, არაკომერციული დროებითი ნახვისთვის. ეს არის ლიცენზიის გაცემა და არა სათაურის გადაცემა და ამ ლიცენზიის თანახმად თქვენ არ შეგიძლიათ:
  1. მასალების შეცვლა ან კოპირება;
  2. გამოიყენეთ მასალები ნებისმიერი კომერციული მიზნით, ან ნებისმიერი საზოგადოებრივი ჩვენებისთვის (კომერციული ან არაკომერციული);
  3. Word.to- ს ვებგვერდზე განთავსებული ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის დეკომპილირების ან შეცვლის ინჟინერი;
  4. საავტორო უფლებების ან სხვა საკუთრების აღნიშვნების ამოღება მასალებიდან; ან
  5. მასალების გადატანა ტონოზირებული პირისთვის ან მასალების 'სარკისებრი' სხვა სერვერზე.
 2. ეს ლიცენზია ავტომატურად შეწყდება, თუ თქვენ დაარღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას და შეიძლება შეწყვიტოთ Word.tot ნებისმიერ დროს. ამ მასალების ნახვის შეწყვეტისას ან ამ ლიცენზიის მოქმედების შეწყვეტისთანავე, თქვენ უნდა გაანადგუროთ თქვენს ხელთ არსებული გადმოწერილი მასალა, ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმატით.

3. უარი პასუხისმგებლობაზე

 1. Word.to- ს ვებგვერდზე განთავსებული მასალები მოცემულია როგორც არის საფუძველზე. Word. არ იძლევა გარანტიებს, გამოხატავს ან ნაგულისხმევს, და ამით უარყოფს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნაგულისხმევი გარანტიები ან ვაჭრობის პირობები, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად ან ინტელექტუალური საკუთრების შელახვა ან უფლებების სხვა დარღვევა.
 2. გარდა ამისა, Word.to არ იძლევა გარანტიას და არ აკეთებს რაიმე სახის ცნობას მის ვებ – გვერდზე მასალების გამოყენების სიზუსტის, სავარაუდო შედეგების ან საიმედოობის შესახებ, ან სხვაგვარად ეხება მასალებს ან ამ საიტთან დაკავშირებულ საიტებს.

4. შეზღუდვები

არცერთ შემთხვევაში Word.to– ს ან მის მომწოდებლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი ზიანისთვის (მათ შორის, შეუზღუდავად, ზიანის მიყენება მონაცემთა ან მოგების დაკარგვისთვის, ან ბიზნესის შეწყვეტის გამო), რომელიც წარმოიშობა Word– ის მასალების გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობის გამო. ვებსაიტი, მაშინაც კი, თუ Word.to ან Word. უფლებამოსილ წარმომადგენელს ზეპირად ან წერილობით ეცნობება ასეთი ზიანის შექმნის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების შეზღუდვას, ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას შესაბამისი ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

5. მასალების სიზუსტე

Word.to- ს ვებგვერდზე განთავსებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. Word.to არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებ – გვერდზე განთავსებული მასალები ზუსტი, სრულყოფილი ან მიმდინარეა. Word.to– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები მის ვებ – გვერდზე განთავსებულ მასალებში, გაფრთხილების გარეშე. ამასთან, Word.to არ იღებს ვალდებულებას მასალების განახლების შესახებ.

6. ბმულები

Word.to- ს არ გადაუხედავს მის ვებსაიტზე მიბმული ყველა საიტი და არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი მსგავსი საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის დამატება არ ნიშნავს Word.to– ს საიტის მოწონებას. ნებისმიერი ამგვარი დაკავშირებული ვებსაიტის გამოყენება მომხმარებლის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს.

7. მოდიფიკაციები

Word.to– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადახედოს მომსახურების პირობებს თავისი ვებსაიტისთვის გაფრთხილების გარეშე. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით მომსახურების ამ პირობების ამჟამინდელ ვერსიას.

8. მმართველი კანონი

ამ წესებსა და პირობებს არეგულირებენ და განმარტავენ კონექტიკუტის კანონების შესაბამისად და თქვენ შეუცვლელად ემორჩილებით ამ შტატის ან ადგილმდებარეობის სასამართლოების განსაკუთრებულ იურისდიქციას.


61,376 კონვერტაციები 2020 წლიდან!