එය මෙතැනට දමන්න

JPEG සිට DOCX දක්වා

JPEG අන්තර්ජාලය හරහා DOCX වෙත නොමිලේ පරිවර්තනය කරන්න

Pdf files
වෙත පරිවර්තනය docx
උඩුගත කිරීම


JPEG අන්තර්ජාලය හරහා DOCX ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. JPEG පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ඔබගේ JPEG ස්වයංක්‍රීයව DOCX ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබේ පරිගණකයට DOCX සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 1 ඡන්ද


16,866 2020 සිට පරිවර්තනය!