එය මෙතැනට දමන්න

ZIP වෙත වචනය

ඔබේ වර්ඩ් ගොනු සිප් කරන්නවර්ඩ් ගොනු අන්තර්ජාලය හරහා සිප් කරන්නේ කෙසේද

  1. ආරම්භ කිරීමට, ඔබගේ ගොනු අපගේ ZIP පරිවර්තකයට උඩුගත කරන්න.

  2. ඔබගේ ලිපිගොනු පෝලිම්වලට යයි.

  3. අපගේ මෙවලම අපගේ සම්පීඩකය ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ වර්ඩ් ගොනු සිප් කිරීමට පටන් ගනී.

  4. සිප් කළ PDF ගොනුව ඔබේ පරිගණකයට බාගන්න.


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 2 ඡන්ද


14,215 2020 සිට පරිවර්තනය!