එය මෙතැනට දමන්න

වර්ඩ් සිට පී.ඩී.එෆ්

වර්ඩ් පී.ඩී.එෆ්

%


මයික්‍රොසොෆ්ට් වචනයක් පී.ඩී.එෆ්

  1. මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් ගොනුවක් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ක්ලික් කරන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ Word PDF ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. PDF ඔබ ඔබේ පරිගණකයට PDF සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

4.4/5 - 21 ඡන්ද


96,530 2020 සිට පරිවර්තනය!