එය මෙතැනට දමන්න

DOCX සිට XLSX දක්වා

DOCX නොමිලේ XLSX බවට පරිවර්තනය කරන්න

%


ඩොක්ස් එක්ස්එල්එස්එක්ස් ගොනුවක් මාර්ගගතව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. DOCX එකක් XLSX බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ DOCX XLSX ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. එවිට ඔබ ඔබේ පරිගණකයට XLSX සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 2 ඡන්ද


108,503 2020 සිට පරිවර්තනය!