එය මෙතැනට දමන්න

වර්ඩ් වෙත ඩොක්ස්

DOCX වර්ඩ් වෙත නොමිලේ පරිවර්තනය කරන්න

%


DOCX මාර්ගගතව Word ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. DOCX පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ඔබගේ DOCX ස්වයංක්‍රීයව Word ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. වර්ඩ් ඩීඕසී ඔබේ පරිගණකයට සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

3.0/5 - 2 ඡන්ද


99,452 2020 සිට පරිවර්තනය!