શબ્દ કાઉન્ટર

અમારી શબ્દની કાઉન્ટ કાઉન્ટ કરવા માટે તમારા ટેક્સ્ટને પેસ્ટ કરો અને તમને શબ્દો અને અક્ષરોની કુલ સંખ્યા જણાવો:

કiedપિ કરેલ!
0
શબ્દો
0
અક્ષરો

આ સાધનને રેટ કરો

4.2/5 - 59 મતો


264,406 2020 થી રૂપાંતર!