Word counter

Биздин сөздү эсептөө үчүн төмөндөгү текстти чаптаңыз жана сизге жалпы сөздөрдүн жана белгилердин санын айтып бериңиз:

Көчүрүлдү!
0
Сөздөр
0
Chars

Бул куралды баалаңыз

4.3/5 - 46 добуштар


137,557 2020-жылдан берки өзгөрүүлөр!