विकसकांसाठी शब्द API

कोणत्याही वर्ड फाईलला पीडीएफ, पीएनजी, आयसीओ, एसव्हीजी, जेपीजी, बीएमपी, डीओसीएस, डीओसी आणि बरेच काही मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी वर्ड. टू कनव्हर्टर एपीआय लागू करा; किंवा कोणतीही फाईल वर्डमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी.


* आम्ही अधिक कार्यक्षमता जोडत आहोत. कृपया अधिक माहितीसाठी आमच्या एपीआय दस्तऐवजीकरणांचा संदर्भ घ्या


API की मिळवा →
curl -POST 'https://word.to/v1/api' \
-F 'data=@/file.png' \
-F 'data={"convert_to": "docx"}' \
-H 'Authorization: <YOUR_API_KEY>' \
--output file.docx
<?php
  $post_data = array(
    "data" => "{\"convert_to\": \"docx\"}",
    "file_contents" => curl_file_create("file.png")
  );
  $fp = fopen("file.docx", "w+");
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://word.to/v1/api");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    "Authorization: <YOUR_API_KEY>"
  ));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FILE, $fp);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  fclose($fp);
?>
import requests
import json

url = 'https://word.to/v1/api'
files = {'file': open('file.png', 'rb')}
params = {'convert_to': 'docx'}
data = {'data': json.dumps(params)}
headers = {'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'}

r = requests.post(
  url,
  files=files,
  data=data,
  headers=headers
)

with open('file.docx', 'wb') as f:
  f.write(r.content)
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let req = request.post({
  url: 'https://word.to/v1/api',
  headers: {
    'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'
  },
  formData: {
    file: fs.createReadStream('file.png'),
    data: JSON.stringify({'convert_to': 'docx'})
  }
});

req.on('response', function(response) {
  response.pipe(fs.createWriteStream('file.docx'));
});